1.      Plane failure analysis

 

2.      Wedge failure analysis

 

 

3.      Toppling failure analysis