M-Tech Part I (2014-15)
S. N. Roll No. Name of Students  
1 14032001 Mr. Abhishek Mohan
2 14032002 Mr. Ajeet Kumar Sonkar
3 14032003 Ms. Akanksha Singh
4 14032004 Ms. Akanksha Singh
5 14032005 Mr. Apoorv Mishra
6 14032006 Mr. Ashish Upadhyay
7 14032007 Mr. Ashok Kumar 
8 14032008 Mr. Gourav Jawale
9 14032009 Mr. Niraj Kumar 
10 14032010 Mr. Neeraj Kumar 
11 14032011 Mr. Noolu S. M. Vishwanath
12 14032012 Mr. Rajesh Suthar 
13 14032013 Mr. Rakesh Mondal 
14 14032014 Mr. Sarthak Ray 
15 14032015 Mr. Shivam Singh
16 14032016 Mr. Sunil Kumar Vishwakarma
17 14032017 Miss. Seema Chauhan 
18 14032018 Mr. Vinit Ranjan Singh
M-Tech Part II (2014-15)
S.N. Institute Roll No. Name of Students 
1 13032001 Mr. Akher Ali
2 13032002 Mr. Akhila Nand Mishra
3 13032003 Mr. Giasuddin Ahamed
4 13032004 Mr. Kapil Kumar
5 13032005 Mr. Mehebub Saikh
6 13032006 Mr. Nayan Kr Debnath
7 13032007 Ms. Priyanka Verma
8 13032010 Mr. Ratnesh Mishra
9 13032011 Mr. Saurabh Kumar Nirala
10 13032012 Mr. Somnath Mandal
11 13032013 Mr. Vinay Kumar Naroliya