IDD Part III (2016-17)
S.N. Institute Roll No. Name of Students 
1 14034001 Akash Agrawal
2 14034002 AnandSeth Khatri
3 14034003 Ankit Pal
4 14034004 Ankush Kumar
5 14034005 Ayush Jain
6 14034006 Himanshu Raj
7 14034007 Joseph Sushil
8 14034008 Miss.  Navya Yadav
9 14034009 Sourabh Garg
IDD Part IV (2016-17)
S.N. Roll No. Name of Students 
1        13034001 Ms. Deveshi
2 13034002 Ms. Kuppili Reshma
3 13034003 Mr. Kushagra Jaiswal
4 13034004 Mr. Lakshya Narula
5 13034005 Nitin Choudhary
6 13034006 Mr. Pradhan Singh Meena
7 13034008 Mr. Srinath C
8 13034009 Ms. Sunita Udai
9 13034010 Mr. Vaghela Neel Bharatkumar
10 13034011 Mr. Vikash Ranjan
IDD Part V (2016-17)
S.N. Roll No. Name of Students 
1      12401EN001 Mr. Shyam Sharma
2 12401EN002 Mr. Shardul Raghuvanshi
3 12401EN003 Mr. Shivam Gupta
4 12401EN004 Mr. Nitish Agarwal
5 12401EN005 Mr. Vibhav
6 12401EN006 Mr. Ashish Raj
7 12401EN007 Ms.Jyoti Sinha
8 12401EN008 Mr. Amitesh  Kumar Maurya
9 12401EN009 Mr. Kamarapu Abhishek
10 12401EN010 Mr. Virendra  Kumar Jarwal
11 12401EN011 Mr. Tushar Gautam
12 12401EN012 Ms.Pravita  Anand